Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
internetového obchodu www.treaf.sk
( ďalej len “VOP”)
Predávajúci a prevádzkovateľ:
Andrea Jakubíková
Sídlo:
Námestie slobody 1656/21
020 01 Púchov
IČO:
51 228 882
DIČ:
1087201126
Prevádzkovateľ (predávajúci) nie je platcom DPH.
Registrácia:
Okresný úrad Považská Bystrica, číslo živnostenského registra: 330-24310
Bankové spojenie:
Tatrabanka a.s.
IBAN: SK20 1100 0000 0029 4404 8502
BIC:
TATRSBX
Tel. :
0948 379 555
e-mail:
obchod@treaf.sk

(ďalej len “Predávajúci”)

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
Týmito VOP sa riadia právne vzťahy medzi Predávajúcim a každou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru alebo služieb (ďalej len “Kupujúci”), ktoré ponúka Predávajúci na svojej internetovej stránke elektronického obchodu www.treaf.sk. Tieto všeobecné obchodné podmienky, ktoré zahŕňajú aj záručné a reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Orgánom dozoru je:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

2. VYMEDZENIE POJMOV
Kupujúci je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
Spotrebiteľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a ktorá nakupuje tovar alebo službu pre svoju osobnú potrebu alebo pre potrebu iných fyzických osôb.

Podnikateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia, osoba podnikajúca na základe iného oprávnenia podľa osobitných predpisov, osoba vykonávajúca poľnohospodársku výrobu a zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Právne vzťahy medzi predávajúcim a podnikateľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Obchodného zákonníka ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, má prednosť text zmluvy.

3. REGISTRÁCIA
Zakúpenie tovaru alebo služby na e-shope sa uskutoční prostredníctvom objednávkového formulára umiestneného na internetovej stránke www.treaf.sk , e-mailom, osobne alebo telefonicky. Objednanie tovaru nie je podmienené vytvorením užívateľského účtu.

Registrácia kupujúceho vzniká zaregistrovaním sa v internetovom obchode alebo osobnou registráciou u predávajúceho, poprípade telefonicky alebo e-mailom. Registráciou kupujúci súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom, ako aj platobnými a dodacími podmienkami a záručnými podmienkami.

4. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY
Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru alebo služby predávajúcim na webové stránky www.treaf.sk, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.

Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru alebo služieb kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.
Kupujúci berie na vedomie, že nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že sa jedná o tovar alebo výrobok vyrobený na mieru a prianie kupujúceho (to znamená upravený výrobok, gravírovaný výrobok).

Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v tomto prípade uzatvorená až akceptáciou kupujúceho prostredníctvom elektronickej pošty.
Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnou súčasťou sú reklamačné a záručné podmienky a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Za prípadné chyby pri prenesení dát nenesie predávajúci zodpovednosť.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (internet, telefón a pod.) pre uskutočnenie objednávky hradí kupujúci.

Kupujúci má možnosř pred odoslaním elektronického objednávkového formulára skontrolovať a opraviť, alebo upraviť údaje tam uvedené.

V záujme lepšej komunikácie si Kupujúci skontroluje svoju e-mailovú schránku, aj všetky jej podpriečinky (propagácie, hromadné, spam,…). Ak sa e-mail od predávajúceho objaví mimo hlavného priečinka e-mailovej schránky kupujúceho, presunie si ho do hlavného priečinka a e-mailovú adresu predávajúceho si pridá do svojho adresára. Takto si zabezpečí správne doručovanie elektronickej pošty od predávajúceho. Ak ani po niekoľkonásobnom hľadaní kupujúci nenájde e-mail predávajúceho, požiada o vyriešenie problému na obchod@treaf.sk

5. CENY TOVARU A SLUŽIEB
Ceny, ktoré sú uvedené v internetovom obchode sú maloobchodné ceny, ak nie je pri tovare alebo službe uvedené inak. Cena tovaru alebo služieb nezahŕňa dopravné náklady ani ďalšie služby, tie sú vyfakturované samostatne.

Na tovar alebo služby v akcii alebo vo výpredaji, sa nevzťahujú žiadne iné zľavy a ceny platia do vypredania zásob alebo do určeného času, pokiaľ pri tovare alebo službe nie je uvedené inak.
K cene tovaru alebo služieb je v objednávke pripočítaná aj cena ostatných poplatkov, najmä náklady na dopravu, poštovné a balné, poprípade iné poplatky, ktoré je kupujúci povinný uhradiť pre získanie tovaru alebo služby.

Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu, ktorá je uvedená na objednávke tovaru alebo služby, a ktorá bola potvrdená zo strany Predávajúceho. Kúpnu cenu uhradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady, ktorý je uvedený v objednávke Kupujúceho.

Faktúra na kúpnu cenu, ktorú vystaví Predávajúci, bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom alebo službou. Zároveň táto faktúra slúži ako daňový doklad a zároveň je aj dodacím listom a záručným listom. Tovar je až do úplného zaplatenia a prevzatia kupujúcim majetkom Predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru Kupujúcim.
V prípade neprevzatia si tovaru alebo služby Kupujúcim, si Predávajúci vyhradzuje právo na vyúčtovanie nákladov vzniknutých Predávajúcemu v plnej výške ( vyskladnenie, náklady na spracovanie dokladov, dopravu, balné, poštovné, ostatné vzniknuté preukázateľné náklady).

V prípade, že sa pri niektorom produkte vyskytne cena, ktorá je evidentne chybná (napr. cena 0 euro alebo 1 euro a pod.), predávajúci nemá povinnosť poskytnúť tovar alebo službu za chybnú cenu. V takomto prípade predajca môže kupujúcemu ponúknuť poskytnutie tovaru alebo služby za riadnu cenu. Ak kupujúci s riadnou cenou nesúhlasí, môže od zmluvného vzťahu odstúpiť.

6. OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB
Kupujúci si tovar alebo službu objednáva cez internetový obchod na internetovej stránke Predávajúceho www.treaf.sk vyplnením elektronického objednávkového formulára (ďalej len “objednávka”), alebo priamo u Predávajúceho a to buď e-mailom, telefonicky, alebo osobne.

Objednávky je možné uskutočniť:
– prostredníctvom internetovej stránky www.treaf.sk
– prostredníctvom e-mailu obchod@treaf.sk
– telefonicky: 0948 379 555

Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky skontrolovať si zadané údaje. Kupujúci potvrdí objednávku odoslaním objednávky. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje.

Kupujúci spotrebiteľ má možnosť pred potvrdením a odoslaním objednávky oboznámiť sa s celkovou cenou objednávky vrátane DPH a ďalších poplatkov (prepravné, poštovné, balné a pod.) ako má aj možnosť pred potvrdením a odoslaním objednávky oboznámiť sa so skutočnosťou, ako dlho zostáva cena alebo ponuka platná.

Odoslaná objednávka alebo telefonická objednávka je záväzná a považuje sa za kúpnu zmluvu. Odoslaním alebo prevzatím objednávky osobne, potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar alebo službu vrátane ďalších poplatkov (prípadných expedičných, poštových a dopravných nákladov), Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky a že s nimi súhlasí.

Predávajúci na základe záväznej objednávky zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho, uvedenú v objednávke Potvrdenie objednávky, poprípade tak urobí telefonicky. Predávajúci si vyhradzuje právo v určitých prípadoch vyžiadať si od Kupujúceho pred odoslaním dodanie príslušných podkladov.

Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať Potvrdenie objednávky Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby, týkajúcej sa ceny, alebo popisu tovaru alebo služby v internetovom obchode Predávajúceho.

Po vyexpedovaní tovaru objednaného Kupujúcim, zašle Predávajúci informáciu o vyexpedovaní tovaru e-mailom, poprípade telefonicky.
Ak z predchádzajúcej komunikácie strán preukázateľne nevyplýva niečo iné, v prípadoch, ak návrh na uzatvorenie zmluvy neobsahuje údaje o kúpnej cene, použije sa kúpna cena požadovaného tovaru alebo služby platná v čase, keď bol predávajúcemu doručený návrh na uzatvorenie zmluvy. (objednávky).

Pri individuálnej špecifickej objednávke je Kupujúci povinný tovar alebo službu odobrať v plnom rozsahu. V prípade neprevzatia tovaru alebo služby záloha zaplatená odberateľom ostáva dodávateľovi, ktorá bude použitá na náklady spojené s dodaním tovaru alebo služby.

7. PLATBA ZA TOVAR A SLUŽBY
Kupujúci si môže vybrať spôsob platby a to:
a) na dobierku pri doručení predmetu kúpy
b) platba vopred bankovým prevodom

Platbu za tovar a službu je možné realizovať:
– Poštou na dobierku,
– zálohovou faktúrou alebo faktúrou (pri osobitných dojednaniach), na bankový účet Predávajúceho, vedený pre účely prevodov v rámci Slovenskej republiky v Tatrabanke a.s., číslo účtu SK20 1100 0000 0029 4404 8502,

V prípade platenia prostredníctvom peňažného ústavu nastáva splnenie až momentom pripísania sumy platby za tovar alebo službu na účet predávajúceho uvedeného na faktúre.
Ak si Kupujúci zvolí pri objednávke tovaru „Osobný odber“, predávajúci ho bude informovať formou e-mailu, poprípade telefonicky o dátume možnosti odobratia tovaru alebo služby. Zároveň sa kupujúci zaväzuje odobrať nachystaný tovar do 14 dní od oznámenia o odobratí tovaru. Po uplynutí lehoty 14 dní bude objednávka kupujúceho stornovaná predávajúcim.
Tovar alebo služba objednaná Kupujúcim bude dodaný v lehote najneskôr do 14 dní uvedenej v internetovom obchode Predávajúceho. Do tejto lehoty sa započítavajú len pracovné dni. V prípade väčších objednávok bude dodacia lehota stanovená dohodou zmluvných strán.

Tovar alebo služba sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru , alebo ak sa
a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru

Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru a služby až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

8. DODACIE PODMIENKY
Predmet kúpy Predávajúci doručuje týmito spôsobmi:
– Osobný odber
– Slovenská pošta
– Kuriér GLS
Všetky ponúknuté spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky a ceny nájdete TU.

9. DODANIE A PREVZATIE TOVARU A SLUŽIEB
Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá tovar alebo službu, ktorá je predmetom kúpnej zmluvy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu, a Kupujúci sa zaväzuje, že zaplatí kúpnu cenu predávajúcemu za tento tovar alebo službu a tovar alebo službu aj prevezme.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
Prevzatie tovaru alebo služby potvrdí Kupujúci podpisom Dodacieho listu alebo Faktúry. Potvrdením prevzatia tovaru alebo služby Kupujúcim sa považuje prevzatie tovaru alebo služby od zásielkovej služby majiteľom, zamestnancom alebo iným povereným človekom (rodinným príslušníkom). Doklad o prevzatí nahrádza podpis na Dodacom liste alebo Faktúre.

Pri dodaní tovaru alebo služby poštou alebo zásielkovou službou má Kupujúci možnosť skontrolovať zásielku. Viditeľné mechanické poškodenie balíka treba ihneď písomne zaprotokolovať do potvrdenia prevzatia dodávky u kuriéra zásielkovej služby, alebo pošty a neodkladne informovať Predávajúceho.

Za mechanické poškodenie tovaru, zistené po prevzatí tovaru bez predošlého zápisu, Predávajúci nezodpovedá. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou, ako aj za nesprávne udanie adresy doručenia kupujúcim.

Ak má Predávajúci tovar alebo službu odoslať, odovzdá tovar Kupujúcemu – podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre Kupujúceho a umožní Kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, Predávajúci odovzdá Kupujúcemu – spotrebiteľovi až, keď mu tovar odovzdá dopravca.

10. ZÁRUKA A ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru alebo služby kupujúcim.
Faktúra za tovar je zároveň záručným listom na tovar. Na žiadosť kupujúceho je možnosť poskytnúť záruku písomnou formou (vystaviť záručný list).
Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý tvorí súčasť týchto VOP a platnými právnymi predpismi SR.

11. NEDODANIE TOVARU ALEBO SLUŽBY PREDÁVAJÚCIM
Ak nie je možné objednaný tovar alebo službu dodať v uvedenom termíne (tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať, zmenila sa cena dodávateľa tovaru, vystavená cena produktu bola chybná), predávajúci sa zaväzuje bezodkladne informovať kupujúceho o tejto skutočnosti, a zároveň bude predávajúci informovať kupujúceho o náhradnom termíne dodania, poprípade predávajúci kupujúcemu ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným. Náhradné plnenie je možné uskutočniť len po výslovnom súhlase kupujúceho.

Ak predávajúci nemôže dodať objednaný tovar alebo službu kupujúcemu a kupujúci sa nedohodol s predávajúcim na náhradnom plnení, je predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu do 14 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.

12. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
Kupujúci môže odstúpiť od objednávky na základe dohody s Predávajúcim do doby jej vyexpedovania.
V prípade objednania tovaru zhotoveného podľa požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa je možné objednávku zrušiť iba pri zaslaní grafického návrhu, s ktorým kupujúci nesúhlasí. Potvrdením grafického návrhu sa objednávka stáva záväznou a nie je možné ju zrušiť.

13. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY SPOTREBITEĽOM
Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od uzavretej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby na základe jednoznačne formulovaného vyhlásenia spotrebiteľa vyjadrujúceho vôľu odstúpiť od zmluvy, ktoré je spotrebiteľ povinný doručiť Predávajúcemu v uvedenej lehote. Toto právo má Kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v prevádzke Predávajúceho.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Kupujúci berie na vedomie, že nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že sa jedná o tovar alebo výrobok vyrobený na mieru a prianie Kupujúceho (to znamená upravený výrobok, gravírovaný výrobok) a kúpna zmluva bola akceptovaná kupujúcim.

Na uplatnenie tohto práva je možné použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je možné stiahnuť a vyplniť TU a ktorý tvorí prílohy týchto obchodných podmienok. Písomná forma je dodržaná aj pri zaslaní odstúpenia od zmluvy e-mailom.
(Spotrebiteľ po odoslaní formulára obdrží na ním zadaný e-mail potvrdenie o prijatí formulára.)

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť TU

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy nájdete TU

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu. Tovar zaslaný na dobierku Pedávajúci nepreberá. Je odporučené tovar poistiť. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

Kontakt pre zaslanie odstúpenia od zmluvy, ako aj pre vrátenie tovaru (tovar nezasielať na dobierku):
Andrea Jakubíková
Námestie slobody 1656/21
020 01 Púchov
Email: obchod@treaf.sk
Telefón: 0948 379 555

Tovar by mal kupujúci vrátiť úplný, nepoškodený, čistý, s kompletnou dokumentáciou, v stave a hodnote, v akom ho prevzal.
V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
– poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
– predaj tovaru zhotoveného podľa požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
– predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

Ak sa rozhodne Kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu Predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Pri odstúpení od zmluvy spotrebiteľom, je predávajúci povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu cenu, ktorú zaplatil za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil v zákonnej lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostne na bankový účet určený kupujúcim, alebo v hotovosti na základe dohody medzi zmluvnými stranami. V prípade vrátenia platby bude spotrebiteľovi uhradený poplatok za doručenie v sume najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia uvedeného v dodacích a prepravných podmienkach.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.

Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú spoločne s tovarom poskytované darčeky, nie je možné uplatniť právo z chyby do 24 mesiacov. Spotrebiteľ smie u týchto darčekov uplatniť práva z plnenia chyby iba do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Podnikateľ nie je oprávnený pri darčekoch uplatniť si práva z plnenia chyby.

13. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY PODNIKATEĽOM
V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť Kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený Predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať Kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Pri vystavení dobropisu môže byť po Kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv Kupujúceho. Predložením OP Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov (v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., O ochrane osobných údajov). Kupujúci berie na vedomie, že nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že sa jedná o tovar alebo výrobok vyrobený na mieru a prianie kupujúceho (to znamená upravený výrobok, gravírovaný výrobok).

14. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Účelom tohto článku VOP je informovať kupujúceho ako spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi predávajúcim a kupujúcim.

Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t.j. medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Predávajúci môže svoj spor s kupujúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.

Orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Kupujúci obrátiť.

Kupujúci sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Kupujúci môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov viď Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).

Odkaz na platformu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy pre spotrebiteľov TU

15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.12.2017.

Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka zák. č 40/1964 Zb. ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, má prednosť text zmluvy.

Vzťahy a prípadné spory vzniknuté na základe zmluvy, budú výlučne riešené podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky súdmi Slovenskej republiky.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku.